ТРАДИЦИИ

ИГРЫ ГЕЙШ (О-ДЗАСИКИ АСОБИ)

Тора-тора

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ХАНАМАТИ (КИОТО)

Дата
Событие
Ханамати
Январь 1 – 3
Новый год
Gion Kobu, Gion Higashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho, Pontocho
Январь 7, 9
Shigyoshiki
Gion Kobu, GionHigashi,Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Январь 8 – 12
Ebisu Matsuri
Январь 13
Hatsuyori
Gion Kobu
Февраль 2 – 4
Setsubun и Obake
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Февраль 25
Baikasai
Kamishichiken
Март 3

Hinamatsuri/Hina-Nagashi

Март 
Kyoto Higashiyama Hanatouro
 
 
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Март 20
Ooishiki
Gion Kobu
Апрель
Gion Shirakawa Yoizakura
 
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Апрель 1 – 30
Miyako Odori
Gion Kobu
Апрель 1 (воскр) – 3
Kyo Odori
Miyagawacho
Апрель 15 – 25
Kitano Odori
Kamishichiken
Апрель 16
Heian Jingu Retaisai Hono Buyo
Gion Kobu, Gion Higashi,
Miyagawacho, Pontocho
Май 1
Oriemari
 Gion Kobu
Май 13
Kanki Shrine Festival
Gion Higashi
Май 1 – 24
Kamogawa Odori
Pontocho
Июнь 3 
(Сб – Вос)
Miyako no Nigiwai
Gion Kobu, GionHigashi,Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Июнь 3
Gion Hojoe Festival

 

Июнь (нач)
Miyabi kai
Gion Kobu
Июнь 1 – 29
Gion Matsuri
Gion Kobu, Gion Higashi,
Miyagawacho, Pontocho
Август 1
Hassaku
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Сентябрь
Fune Matsuri
Pontocho
Сентябрь
Kushi Matsuri
 
Октябрь 1 – 4
Zuiki Matsuri
Kamishichiken
Октябрь 1 – 6
Onshukai
Gion Kobu
Октябрь (нач)
Kotobukikai
Kamishichiken
Октябрь 11-14
Mizue-kai
Miyagawacho
Октябрь
Suimeikai
Pontocho
Октябрь 22
Jidai Matsuri
Gion Kobu, GionHigashi,Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Ноябрь 1-10
Gion Odori
Gion Higashi
Ноябрь 3
Nishijin Kimono and Obi Festival
Kamishichiken
Ноябрь 7
Tsubakikai
Gion Kobu
Ноябрь 8
Kanikakunisai
Gion Kobu
Ноябрь
Ohitakisai
Gion Higashi,Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Декабрь 1
Okencha
Kamishichiken
Декабрь
Kaomise Soken
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Декабрь 13
Kotohajime
Gion Kobu, GionHigashi,
Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho
Декабрь 31
Okotousan, Okerabi
Gion Kobu, GionHigashi,Kamishichiken,
Miyagawacho,Pontocho